DB CUNDA TURİZM İNŞ. TAAH. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞANLAR İÇİN AYDINLATMA METNİ VE MUVAFAKATNAME

DB CUNDA TURİZM İNŞ. TAAH. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
ÇALIŞANLAR İÇİN AYDINLATMA METNİ VE MUVAFAKATNAME

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. İşbu muvafakatname ile tarafınızca şirketimize sağlanan tüm kişisel verilerinizin, DB CUNDA TURİZM İNŞ. TAAH. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (İŞVEREN) nezdinde aşağıda detayları belirtilen sebep, amaç ve yöntemlerle, İŞVEREN tarafından Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesini, İŞVEREN’in kendi sistemlerine kaydedileceğini, bu sistemlerde depolanacağını, muhafaza edileceğini, verilerin değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun olarak açıklanabileceğini, aktarılacağını, devralınacağını, sınıflandırılacağını ve mevzuatın öngördüğü şekilde işleneceğini kabul etmekte ve KVKK kapsamında sahip olduğunuz haklarınızın da açıklandığı işbu muvafakatnameyi okuyup anladığınızı ve onayladığınızı beyan etmektesiniz.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
DB CUNDA TURİZM İNŞ. TAAH. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (0272072353)
MİTHATPAŞA MAH. MEVLANA CAD. 1/1 SK. NO:7 ALİBEY ADASI AYVALIK/BALIKESİR.
Tel.: 0 266 327 30 31
e-mail: dbcunda@hs01.kep.tr

KİŞİSEL VERİ
Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmekte olup 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 75. maddesinde her çalışan için düzenlenen özlük dosyasında muhafaza edilen tüm bilgi ve belgeler kişisel veri kapsamındadır.

Ayrıca, işin yürütümü süresince çalışanın özlük dosyasında ya da yapılan iş başvuruları sırasında oluşturulan dosyalarda, basılı ve/veya ıslak imzalı olarak muhafaza edilen veya elektronik ortamda kayıt altına alınan; işe başvuru formu, kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı, ikametgâh, iletişim, fotoğraf, sendika üyeliği, özgeçmiş, diploma, askerlik durumunu gösterir belge, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin belge, sağlık raporları, işe giriş bildirgesi, işten ayrılış bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi, aile durum bildirimi, engelliliği gösterir rapor, vergi indirim yazısı, eğitim belgeleri, İşverenin iş sağlığı ve güvenliği ile işyerinin ve işin kontrol, denetim ve güvenliğini sağlamak amacıyla aldığı sesli ve görüntülü kayıtlar, iş görme edimi nedeniyle işçiye tahsis edilen ve fakat aynı zamanda özel kullanımında olan bilgisayar, telefon ve cihazlarda yer alan veriler, iş sözleşmesi ve iş ilişkisinden kaynaklı diğer yasal bilgiler ve belgeler ile bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında belirtilen çalışana ait her türlü bilgi kişisel veri olarak kabul edilmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
İşveren olarak yukarıda sayılan belgelerde yer alan çalışanlara ait her türlü bilgiyi içerir kişisel veriler; acil durum yönetimi süreçlerinin yönetilmesi, ilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yönetilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iç denetim/soruşturma /istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, ücret politikasının yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yatırım süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, çalışanlarımıza karşı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, başvurulan pozisyonlara veya açık pozisyonlara uygunluğu tespit, işe alım araştırmalarını desteklemek, çalışmanın ispatlanması, iş ilişkisinin ispatlanması, çalışma saatleri ile günlük çalışma saatlerinin başlama ve bitme saatlerinin tespiti, mesai devam durumlarının kontrolü, puantaj kayıtlarının denetlenebilmesi, ücret ve ücrete ilişkin bilgilerin kayıt altına alınması, sosyal güvenlik kurumu ve diğer kurumlara yasal bildirimlerin yapılabilmesi, iş sağlığı ve güvenliği esaslarının uygulanabilmesi, kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışma koşullarının belirlenmesi, işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarda mahkemelere sunulması vb. amaçlarla iş ilişkisi esnasında ve/veya iş ilişkisinin sonlanması sonrasında kullanılmaktadır.
Toplanan kişisel verileriniz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel şekilde, belirli, açık ve meşru amaçlarla, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma prensipleri çerçevesinde işlenmekte ve işbu onay formunda yer verilen faaliyetler dışında kullanılmamaktadır.
İşveren, işbu metinde belirtilen elde ettiği sair kişisel verileri işleme amacına uygun olarak kaydeder, güvenlikli sistemlerinde depolar, muhafaza eder, değiştirir, yeniden düzenler, mevzuata uygun biçimde açıklar ve aktarır, devralır, sınıflandırır, işler ya da verilerin kullanılmasını engeller.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİLER VE AKTARMA AMACI
Kişisel verileriniz, sayılan amaçlara uygun olarak, iş ortakları ile yapılan çalışmalar dâhilinde gerekli kurum ve kuruluşlarla paylaşılmakta ve işlenmektedir.

İŞVEREN, kişisel veriler mevzuat hükümlerine uygun olarak Türkiye’de veya varsa yurtdışında mukim olan çalışanlarına, görevlilerine, denetçi ve danışmanlarına, İŞVEREN’in iştiraklerine ve grup şirketlerine, ifa yardımcılarına, kartlı ödeme sistemleri kurum ve kuruluşlarına, tarafınıza verilecek olan hizmetlerin veya faaliyetlerin yürütülmesi için hizmet alınan veya birlikte çalışılan iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına, bankalara, mahkemelere, icra dairelerine, kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmet verilen firmalara, İŞVEREN’in bizzat veya alt yükleniciler eliyle sağladığı veya alt yüklenici olarak ürün veya hizmetlerin verilmesi, faaliyet konusu işin yürütülmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam faaliyetlerinin yapılması, sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi, istatistiklerin tutulması, şirket içi planlamalar yapılması, marketing ve bilgi araştırmaları faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla veri aktarımı yapılabilir. Kişisel veriler bu üçüncü şahıslarla, ancak işveren adına işlem gerçekleştirmek için veri güvenliği ile ilgili tüm tedbirler işverence alınarak paylaşılmaktadır. Ayrıca İŞVEREN, ilgili mevzuat uyarınca raporlanması gereken bilgiler ile kamu otoriteleri tarafından istenen bilgileri, İŞVEREN’in bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla mezkûr otoritelere raporlar. Bu madde kapsamında aktarılan verileriniz, aktarımın gerçekleştiği üçüncü kişiler tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, açıklanabilir, aktarılabilir, devralınabilir, sınıflandırılabilir, işlenebilir ya da verilerin kullanımı engellenebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel veriler İŞVEREN’e ait çağrı merkezleri, internet sayfaları, ses veya görüntü kaydeden cihazlar, hizmet verilen noktalar aracılığıyla sözlü ve/veya yazılı olarak ya da güvenlikli elektronik ortamlar veya cihazlar aracılığıyla ve hizmet ifası gereği akdedilen sözleşme uyarınca ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca toplanabilir.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Madde uyarınca, aşağıda sayılı haklarınızı, veri sorumlusu İŞVEREN’e başvurarak kullanabilirsiniz: a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) kişisel verilerinizin KVKK 7. maddeye uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İLETİŞİM
Yukarıda yazılı haklarınız ile ilgili İŞVEREN ile iletişime geçmek için; talebinizi, kimlik ve iletişim bilgilerinizi içerir dilekçeyi İŞVEREN’in kep adresi (dbcunda@hs01.kep.tr)’ne e-mail olarak veya posta ile genel merkez (MİTHATPAŞA MAH. MEVLANA CAD. 1/1 SK. NO:7 ALİBEY ADASI AYVALIK/BALIKESİR) adresine gönderebilirsiniz. Bu kapsamda alınan başvurular 30 gün içerisinde sonuçlandırılacak ve tarafınıza bilgi verilecektir.

VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN BEYANI VE MUVAFAKATNAME
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, İŞVEREN’e bildirdiğim her türlü kişisel verinin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İŞVEREN tarafından işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin yukarıda yapılan bilgilendirmeyi okuduğumu, incelediğimi, değerlendirip anladığımı ve KVKK kapsamında kişisel verilerimin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerimin yukarıda belirtildiği üzere, işlenmesine ve aktarılmasına açık onayımın olduğunu, kanunun bana tanımış olduğu haklarımı bildiğimi ve içeriğini okuyup anladığımı yukarıdaki bilgilendirmeler çerçevesinde kişisel verilerimin İŞVEREN tarafından işlenip yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasına açıkça muvafakat ettiğimi kabul ve beyan ederim.
İşveren kişisel verileri gerekli olan süre kadar muhafaza edilebileceğini, işverenin iş sağlığı ve güvenliği ile işyerinin ve işin kontrol, denetim ve güvenliğini sağlamak amacıyla sesli ve görüntülü kayıt sistemleri ile kayıt yapabileceğini, iş görme edimim nedeniyle tarafıma tahsis edilen ve fakat aynı zamanda özel kullanımıma da sunulan her türlü araç ve gerecin işveren tarafından çalışma saatleri ile sınırlı olmaksızın denetim, kontrol ve takibe tabi tutulabileceğini, işverenin mevzuat kapsamında çalışanların işe giriş ve işten çıkış kayıtlarını tutmak zorunda olması nedeniyle ileride kurulacak teknolojik sistemler için parmak izi alınabileceğini, retina taraması veya yüz taraması yapılabileceğini, işbu muvafakatnamenin özel nitelikli kişisel verilerimi de kapsadığını ve özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesi ve paylaşılmasına ilişkin de açık rızamın bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

İş ilişkisi kapsamında iş görme edimim sırasında vakıf olduğum ve şahsım dışındaki diğer kişilere (örneğin ve belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla işverene, işverenin çalışanlarına, işverenin müşterilerine, misafirlerine veya her ne ad altında olursa olsun ilişki içerisinde bulunduğu üçüncü kişilere) ait olan kişisel verileri işverenin yazılı onayı olmaksızın başkasına açıklamayacağımı ve işleme amacı dışında kullanmayacağımı, yazılı, sesli veya görüntülü olarak veya elektronik ortamda kullanmayacağımı, saklamayacağımı, ifşa etmeyeceğimi, ücret bilgisi dahil iş hayatına ilişkin tüm bilgi ve sırları üçüncü şahıslar ve diğer çalışanlar ile hiçbir sebepten dolayı paylaşmayacağımı, yazılı ve görsel basında veya sosyal iletişim mecralarında bu kapsamda herhangi bir paylaşımda bulunmayacağımı, bu yükümlülüğün iş ilişkisinin sona ermesinden sonra da devam edeceğini, gayri kabili rücu bir şekilde kabul, beyan ve taahhüt ederim. … /… /2020.

Yukarıdaki metni ayrıntılı olarak okudum ve bilgi sahibi oldum.
Veri Sahibi